Unsere Forschung wird unterstützt durch:

Advanced Grant: Autonomous CLL-BCRs, Grant Agreement Number 694992 (European Research Council)

International Graduate School in Molecular Medicine Ulm

Sachbeihilfe Nr. JU 463/5-1 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

SFB 1074, Teilprojekte A9 und A10 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

SFB 1279, Teilprojekt B03 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Transregio 130, Teilprojekt 1 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)